شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
58مهارتهاي اساسي براي اصلاح رفتار در آموزش سلامت1شغلي34 ساعت1397/06/031397/06/0608:3013:300شروع آزمون