شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونآزمون
61كنترل كيفي ابزار پايه 2شغلي30 ساعت1397/08/271397/08/2808:3014:000شروع آزمون