شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانآزمون
17آشنايي با نظام تخلفات اداريعمومي24 ساعت1396/09/041396/09/2508:3015:00شروع آزمون